Reactivació Badalona

Diagnosi empreses

Els fons destinats a aquestes diagnosi s’esgotaran per ordre de sol·licitud. Els interessats es poden dirigir a Reactivació Badalona SA, departament de promoció econòmica, al telèfon 934648000 o bé al correu electrònic bcin@bcin.cat  

Diagnosis d’estalvi energètic i economia circular

1.- Diagnosi d’eficiència energètica, recomanada per a empreses amb un grau important de consum elèctric, i Anàlisi de la factura elèctrica, recomanada per tot tipus d’empreses.

Aquesta diagnosi i l’anàlisi de la factura elèctrica aconsegueixen estalvis de fins a un 30 % del consum elèctric, i consisteix en un estudi del consum de l’empresa on s’analitza tot tipus de maquinària, compressors, climatització, lluminària, trams horaris de consum …. de manera que us entreguem un informe amb un pla d’acció amb les oportunitats potencials d’estalvi energètic. Posteriorment i si l’empresa vol dur a terme mesures d’implementació també financem l’acompanyament d’un gestor energètic màxim durant 6 mesos, que es dedica a implementar les mesures proposades durant unes hores a la setmana. La consultora encarregada és GCT Plus Energia https://solarplus.cat/es/energia/ .

2.- Diagnosi d’Economia Circular dirigida a les indústries amb interès millorar l’eficiència en l’ús dels seus recursos i identificar solucions tant a nivell de procés productiu com de model de negoci basat en l’economia circular.

El servei inclou 70 hores d’assessorament amb una diagnosi inicial, un anàlisi d’oportunitats i la implementació del pla d’acció on es vincularan algun dels diversos àmbits que comprenen l’economia circular: ecodisseny, materials renovables, estratègies de recirculació i/o depuració d’aigües, reutilització i redistribució, etc.

3.- Elaboració de projectes d’autoconsum fotovoltaic compartit en polígons industrials.  L’ajut finança el projecte tècnic (càlcul de l’impacte solar i capacitat de generació, requeriments tècnics i d’infraestructura, costos d’instal·lació i ROI, i fórmules per al repartiment de l’energia entre les empreses participants).

4.- Assessorament integral de medi ambient enfocat a petites i mitjanes empreses o microempreses que necessitin un servei de consultoria puntual sobre normatives o altres aspectes administratius en matèria ambiental.

Inclou des de informació sobre normatives en l’àmbit de medi ambient que apliquin a l’empresa a suport en la elaboració de memòries de sostenibilitat o bé la capacitació en la implementació del CBAM per a les empreses exportadores. Les hores de dedicació dependran de la complexitat de les necessitats individuals de cada empresa (amb un màxim de 20 hores).

Diagnosis de suport a la innovació, l’automatització de processos i la internacionalització empresarial.

1.- Diagnosi de tecnologies facilitadores de la Indústria 4.0, amb el centre tecnològic EURECAT https://eurecat.org/es/ que és líder en digitalització i transferència de tecnologia. Amb la diagnosi s’entrega un full de ruta a 3 anys vista amb les recomanacions de mesures a implementar, costos, ROI i possibles formes de finançament públic. Amb la diagnosi es proposen mesures per obtenir una visió de totes les parts del procés productiu en temps real i explotar les dades que es generen. Està estructurada en 20 hores de consultoria amb 2 sessions presencials de 2 hores cadascuna, a l’inici i al final.  Queden dins de l’àmbit d’aquesta diagnosi altres aspectes com l’anàlisi de la propietat intel·lectual i industrial, anàlisi d’implantació de ERP, possibilitats d’implementació de la fabricació additiva, ciberseguretat, Big Data, i en general qualsevol aspecte relacionat amb la implementació de tecnologies 4.0.

2.-Diagnosi per a la iniciació a la internacionalització empresarial, o la recerca de nous mercats o canals de distribució per a empreses ja iniciades en l’exportació.