Reactivació Badalona

Avís legal

1. Informació general

L’empresa titular de la pàgina web és Reactivació Badalona, SA (en endavant “BCIN” o “Nosaltres”), amb adreça a C. Marcus Porcius, 1, Pol. Les Guixeres de Badalona, Barcelona, CP 08915, amb el CIF A58184748, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el volum 7.944, Llibre 7.204, Full 92.853, Foli 1, Secció 2a.

Podeu contactar amb nosaltres a través del nostre correu electrònic bcin@bcin.cat o del telèfon 93.464.80.00. El nostre horari d’atenció al client és de dilluns a divendres, de 8:30 a 19 hores, excepte festius.

2. Avís Legal

Per a la navegació per la pàgina web (en endavant, la “Pàgina Web”), pren la condició de persona usuària (en endavant, “Usuària”) i accepta, sense reserves de cap tipus, tots el termes del present Avís. No serem responsables, ni indirectament ni subsidiària dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l’ús de la Pàgina Web, que sigui contrari a allò establert en aquest Avís Legal i en la Política de Privacitat.

Podrem en tot moment i sense previ avís, modificar el present Avís Legal, així com la Política de Privacitat mitjançant la publicació de les corresponents modificacions en la Pàgina Web, amb la finalitat que puguin ser conegudes por vostè.

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

La Pàgina Web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació, dissenys, marques, logotips, imatges, text i gràfiques, són propietat del BCIN, estant aquests protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. L’accés per part de la persona Usuària a la Pàgina Web, no li atorga cap dret de propietat sobre aquests.

Si trobeu a la Pàgina Web o per mitjà de la utilització del Servei, qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, us demanem que n’informeu al BCIN el més aviat possible, enviant un correu electrònic a l’adreça bcin@bcin.cat

4. Responsabilitat Civil

El contingut de la Pàgina Web és conforme a la legislació espanyola. La responsabilitat del BCIN no pot invocar-se en el cas de productes no conformes a la legislació de tercers països. Així doncs, correspon a les persones Usuàries de fora d’Espanya, la verificació de la legalitat dels nostres continguts en els seus respectius països. Només respondrem dels danys i perjudicis que poguessin patir com a conseqüència de la utilització de la Pàgina Web, quan aquests danys siguin directament imputables a una actuació dolosa o negligent del BCIN, i quan en l’actuació de la persona Usuària, no concorregués culpa o negligència. No existirà, en cap cas, actuació dolosa o negligent per part del BCIN quan provi que ha complert les exigències i requisits legalment i reglamentàriament establerts i els altres aspectes i diligències que exigeix la naturalesa del servei.

No controlem, amb caràcter general, la utilització que les persones Usuàries fan de la Pàgina Web, del blog i de les xarxes socials associades. En particular, no garantim sota cap extrem, que les Usuàries utilitzin aquests serveis de conformitat amb la llei, el present Avís legal, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

No exercirem cap tipus de control sobre els enllaços o hipervincles cap a d’altres llocs d’Internet. En cap cas el BCIN assumirà cap responsabilitat pels continguts de cap enllaç pertanyent a una web aliena, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o d’altres llocs d’Internet.

5. Exclusió de Garantia

No garantim que la navegació per la Pàgina Web s’executi sense interrupcions en temps útil, confiable o lliure d’errors. No garantim que la Pàgina Web i el servidor estiguin lliures de virus i no ens fem responsables dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes al BCIN.

És responsabilitat de la persona Usuària adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial. Amb aquesta finalitat, la Usuària ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de software maliciós, com els virus, troians, etc., així como tenir actualitzats els pedaços de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.

Ens comprometem a realitzar els nostres majors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer en la Pàgina Web. En qualsevol cas, estarem exempts de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que puguin aparèixer en aquesta.

No serem responsables dels continguts aliens que transmetem, allotgem o als que facilitem l’accés quan actuem com a mer intermediari. En qualsevol cas, ens comprometem a retirar immediatament el contingut il·legal de la Pàgina Web o del Servei així que en tinguem coneixement efectiu d’aquest.  

6. Obligació dels Usuaris

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, la persona Usuària es compromet a:

  1. Utilitzar la seva identitat real en tots els formularis de la Pàgina Web. Queda prohibida la suplantació de personalitat d’altres individus o entitats;
  2. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Pàgina Web qualsevol informació de caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència o a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol altra forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general, la normativa vigent;
  3. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Pàgina Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal;
  4. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Pàgina Web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, a qualsevol altra Usuària, a les empreses proveïdores del BCIN o en general a qualsevol tercer, o d’impedir el normal funcionament d’aquests;
  5. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics del BCIN, les seves empreses proveïdores o tercers;
  6. La Usuària accepta no portar a terme cap acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura de la Pàgina Web o en els sistemes o xarxes del BCIN, així com en els sistemes i xarxes connectats a la Pàgina Web.

7. Menors d’Edat

Amb caràcter general, per contractar els serveis oferts per la Pàgina Web, els menors d’edat han d’haver obtingut prèviament l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través de la Pàgina Web pels menors al seu càrrec. En aquells casos en què expressament se senyali o que estigui determinat per llei, l’accés quedarà restringit únicament i exclusivament a majors de 18 anys.

8. Duració i acabament

La prestació dels serveis oferts en la Pàgina Web té una duració indefinida. Sense perjudici d’això, el BCIN està facultat per retirar un servei, suspendre o interrompre unilateralment la seva prestació, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís.

9. Llei aplicable i jurisdicció

Totes les qüestions relatives a la Pàgina Web es regeixen per les lleis espanyoles i es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents de Badalona (Barcelona)